Αποτελέσματα

Πακέτο εργασίας 1: Διαχείριση Έργου

Οι στόχοι του πακέτου εργασίας 1 είναι η καθιέρωση και εφαρμογή αποτελεσματικών διαδικασιών διαχείρισης έργου, η διασφάλιση της προόδου του έργου και ο ποιοτικός έλεγχος, η διαχείριση των πόρων του έργου και των ενδιαφερομένων και η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων και των επιτευγμάτων του έργου στα σχετικά μέρη

Πακέτο εργασίας 2: Διαδικασία σχεδιασμού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων WOMENIN

Οι ειδικοί στόχοι αυτού του πακέτου εργασίας είναι, πρώτον, η δημιουργία ενός εγχειριδίου που θα χωριστεί σε διαφορετικές ενότητες που θα αναλύουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες σε κάθε χώρα της κοινοπραξίας. Δεύτερον, θα αναπτυχθεί η δημιουργία ενός διαδικτυακού μαθήματος κατάρτισης για εκπαιδευτές ΕΕΚ, έτσι ώστε όλες οι γνώσεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο να ενσωματωθούν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.

Περίληψη εγχειριδίου κατάρτισης για γυναίκες επιχειρηματίες ( Summary - GREECE_EL )

WOMENIN Handbook Final Version

WP2 – A9: WOMENIN Training Course

Πακέτο εργασίας 3: Εκπόνηση εκπαίδευσης του ψηφιακού escape room και οδηγίες χρήσης του

Οι συγκεκριμένοι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν σε αυτό το πακέτο είναι, πρώτον, η προώθηση της ψηφιακής επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών επιχειρηματιών. Δεύτερον, να διευκολυνθεί η διασύνδεση και η επικοινωνία των γυναικών επιχειρηματιών μέσω της ψηφιοποίησης.

Πακέτο εργασίας 4: Διάδοση, Επικοινωνία και Αξιοποίηση του Έργου

Οι στόχοι αυτού του πακέτου είναι η κοινή χρήση και η διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου, η αλληλεπίδραση με ομάδες-στόχους και τα ενδιαφερόμενα μέρη, η προώθηση του έργου και η διευκόλυνση του συντονισμού με άλλα έργα και δίκτυα, με απώτερο στόχο τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου και της βιωσιμότητας του έργου.