Το Έργο 'WOMENIN'

Σχετικά με το Έργο

To έργο WOMENIN στοχεύει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας μεταξύ των γυναικών επιχειρηματιών. Επιπλέον, ως ειδικούς στόχους θέλουμε να προσδιορίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες, θα προωθήσουμε το παγκόσμιο όραμα της διεθνοποίησης των γυναικών επιχειρηματιών στην Ευρώπη, θα προωθήσουμε την ψηφιακή επιχειρηματικότητα και θα διευκολύνουμε τη διασύνδεση των γυναικών επιχειρηματιών μέσω της ψηφιοποίησης.

Οι δραστηριότητες που πρόκειται να υλοποιήσουμε στο πλαίσιο του έργου WOMENIN αποσκοπούν στη δημιουργία ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού εγχειριδίου που αναλύει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες επιχειρηματίες και τις πιθανές λύσεις για τις προκλήσεις, στη δημιουργία ενός ψηφιακού εκπαιδευτικού μαθήματος που απευθύνεται σε εκπαιδευτές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης όπου εξηγείται το εγχειρίδιο για τις προκλήσεις και, τέλος, στη δημιουργία ενός εικονικού δωματίου απόδρασης στο οποίο εδραιώνεται η γνώση του εγχειριδίου.

Επισκόπηση έργου

  • Διάρκεια: 24 μήνες
  • Έναρξη Έργου: 01.12.2022
  • Λήξη Έργου: 30.11.2024
  • Αριθµός έργου: 2022-1-ES01-KA220-VET-000085791
  • 7 εταίροι από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία, την Ολλανδία και την Πορτογαλία
  • KA220-VET – Συμπράξεις συνεργασίας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση

Η Κοινοπραξία

FYG CONSULTORES (ES)

ATERMON (NL)

CONSORZIO MATERAHUB INDUSTRIE CULTURALI E CREATIVE SCARL (IT)

STOWARZYSZENIE ``EURO LIDER`` (PL)

CENTER FOR EDUCATION AND INNOVATION (EL)

E&D KNOWLEDGE CONSULTING LDA (PT)

CSI CENTER FOR SOCIAL INNOVATION LTD (CY)

Νέα