WOMENIN

Η Κοινοπραξία

Η FYG Consultores εστιάζει στην υποστήριξη εταιρειών στο δρόμο τους προς τη διεθνοποίηση, την καινοτομία και την πρόσβαση σε εθνική και διεθνή χρηματοδότηση, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων. Επιδιώκουμε να βοηθήσουμε τους πελάτες μας στο σχεδιασμό οργανωτικών δομών, διαδικασιών και πολιτισμών που υποστηρίζουν τη δημιουργία βιώσιμης καινοτομίας. Τους υποστηρίζουμε μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

https://www.fygconsultores.com/

Η Materahub διαχειρίζεται διεθνή πιλοτικά έργα για την υποστήριξη πολιτιστικών και δημιουργικών βιομηχανιών, ενθαρρύνοντας τις διαδικασίες καινοτομίας και ένταξης και ένα νέο επιχειρηματικό όραμα για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων. Η Materahub διοργανώνει πολλές διεθνείς δραστηριότητες ανάπτυξης ικανοτήτων, με στόχο τη συνάντηση και τη διάδοση των δεξιοτήτων μεταξύ τοπικών και διεθνών εμπειρογνωμόνων, επιχειρηματιών και υπευθύνων χάραξης πολιτικής. Πρόκειται για έργα που χρηματοδοτούνται από τα ευρωπαϊκά προγράμματα Erasmus +, Cosme, Interreg, Horizion 2020 κ.λπ. Από το 2010, η Materahub είναι ο ενδιάμεσος οργανισμός του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus για νέους επιχειρηματίες. Από το 2014 είναι ο Ιταλός οικοδεσπότης του Creative Business Cup, του μοναδικού διεθνούς διαγωνισμού αφιερωμένου σε πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες. Η Materahub είναι μέλος της Δημιουργικής Περιοχής της Απουλίας και ανήκει στην ομάδα των Πολιτιστικών Βιομηχανιών και της Creative Basilicata Creativa. Η Κοινοπραξία περιλαμβάνεται επίσης στο διεθνές δίκτυο CARP που προωθεί πολιτιστικές διαδρομές στην προϊστορική τέχνη του Συμβουλίου της Ευρώπης καθώς και σε σχετικά δίκτυα όπως European Creative Business Network, European Creative Hubs Network, ENCATC.
https://www.materahub.com/

Η οργάνωση Euro Lider στοχεύει στην ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, την προώθηση της δια βίου μάθησης, την άμβλυνση του κινδύνου ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την προώθηση νέων σύγχρονων τεχνολογιών, την επιχειρηματικότητα και την περιφερειακή ανάπτυξη, την παροχή και τη δημιουργία υλικού ηλεκτρονικής μάθησης σε διάφορους τομείς όπως η οικολογία, οι ψηφιακές δεξιότητες οι κοινωνικές δεξιότητες, οι δεξιότητες διαχείρισης καριέρας ή η ψυχολογία. Η οργάνωση υλοποιεί τους στόχους της μέσω εργαστηρίων και εκπαιδεύσεων, διοργάνωσης διαφόρων εκδηλώσεων, όπως συναντήσεων και σεμιναρίων, επιχειρηματικών συμβουλών, υλοποίησης εθνικών και κοινοτικών έργων, συνεργασίας με δημόσιες αρχές, υποστήριξης της ισότητας των φύλων και προώθησης της καινοτομίας στον τομέα της κοινωνικής, οικονομικής και πολιτιστικής ανάπτυξης.
https://euro-lider.eu/

H INNOVED είναι ένας εκπαιδευτικός οργανισμός που εστιάζει στη μεταφορά γνώσης και καινοτομίας στους τομείς της εκπαίδευσης, της δια βίου μάθησης και της κατάρτισης· σε πτυχές της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης· σε μη τυπικές μεθόδους μάθησης και κατάρτισης με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών δίνοντας έμφαση στις πράσινες και οικολογικές πρακτικές. Κύρια αποστολή της INNOVED είναι η προώθηση της γνώσης, των εκπαιδευτικών πρακτικών και των ευκαιριών στην πολιτιστική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης κοινωνίας. Ο ρόλος της INNOVED είναι να είναι μια κινητήρια γεννήτρια γνώσης και αυτοενδυνάμωσης που μπορεί τελικά να αντικατοπτριστεί στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων, αλλάζοντας παραδείγματα μέσω της δημιουργίας καινοτόμου νοοτροπίας. Υπό αυτή την έννοια, το όραμά μας είναι να βοηθήσουμε την κοινωνία μέσω της ατομικής υποστήριξης προς την προσωπική και ανάπτυξη, έτσι ώστε οι προκλήσεις που έρχονται να αντιμετωπιστούν και να ξεπεραστούν.
https://www.innoved.gr/

Η E&D Knowledge Consulting είναι μια εταιρεία παροχής συμβουλών και επαγγελματικής κατάρτισης που ειδικεύεται στην υποστήριξη για την ανάπτυξη ικανοτήτων που απαιτούνται για την προώθηση της καινοτομίας στον επιχειρηματικό, δημόσιο και κοινωνικό τομέα. Οι κύριες δραστηριότητες της E&D επικεντρώνονται στην παροχή σε διευθυντές και επιχειρηματίες των ικανοτήτων, της γνώσης και των εργαλείων που απαιτούνται για την επιτυχή εφαρμογή και εκτέλεση στρατηγικών καινοτομίας στους οργανισμούς τους, αλλά και για την προώθηση της καινοτομίας στο περιβάλλον τους.
http://www.ed-knowledgeconsulting.com/

Η CSI εστιάζει στην ανάπτυξη και την εισαγωγή ανατρεπτικών λύσεων σε συστημικά κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά προβλήματα. Οι διασπαστικές λύσεις στα συστημικά προβλήματα που εντοπίζουμε αναπτύσσονται μέσα από διάφορα επίπεδα αλληλεπίδρασης με τα ενδιαφερόμενα μέρη. Η αλληλεπίδραση στο επίπεδο των ενδιαφερομένων επιτυγχάνεται μέσω καταιγισμού ιδεών, επιτόπιας έρευνας και ομάδων εστίασης και σε επιστημονικό επίπεδο μέσω βιβλιογραφίας και ανασκοπήσεων επιστημονικής έρευνας. Σκοπός μας είναι να έχουμε συστηματικά και συστημικά αντίκτυπο στον κοινωνικό ιστό της κοινωνίας μας για να επιτρέψουμε, να ενθαρρύνουμε και να διευκολύνουμε μια καλύτερη ποιότητα ζωής για όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους.
https://csicy.com/

Η ATERMON είναι μια εταιρεία πληροφορικής που επικεντρώνεται σε έξυπνες χρήσεις των τεχνολογιών και εργαλείων της εκμάθησης βάσει παιχνιδιών και του Web 3.0 για την εφαρμογή λύσεων που μπορούν να προσφέρουν βιώσιμες μαθησιακές εμπειρίες πραγματικής πρακτικής αξίας. Αποστολή της είναι να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της εφαρμοσμένης έρευνας σε αναδυόμενες τεχνολογίες, που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος ως επί το πλείστον από μεγάλες πολυεθνικές για την εξυπηρέτηση στρατηγικών καθαρά προσανατολισμένων στο κέρδος που εξαργυρώνουν τις δυνατότητες εξατομίκευσης που υποστηρίζονται από το Web 2.0/3.0. Η πρόθεση είναι να χρησιμοποιηθεί αυτή η γνώση για την σύλληψη λύσεων προς όφελος των κατόχων των δεδομένων ως μαθητών αντί για το όφελος των αμιγώς κερδοσκοπικών επιχειρηματικών μοντέλων. Η ATERMON ενσωματώθηκε με στόχο να υπηρετήσει ηθικά τις έννοιες της Ανοιχτής Εκπαίδευσης, της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης και της Εξατομικευμένης Μάθησης αλλά σε επιχειρηματικό πλαίσιο και όχι αποκλειστικά στη δημόσια χρηματοδότηση που επιβάλλει περιορισμούς όσον αφορά την ποιότητα και την ευελιξία.
https://www.atermon.nl/