Published On: 21 maja, 2024

Share

Categories: Aktualności, ArtykułyPublished On: 21 maja, 2024

Share

Język to potężna moc, zdolna zarówno nas jednoczyć, jak i dzielić. Od lat pięćdziesiątych XX wieku hipoteza Sapira-Whorfa, znana również jako względność językowa, jest przedmiotem szeroko zakrojonych badań akademickich. Dotyczy ona tego, w jaki sposób język kształtuje nasze myśli, postrzeganie i postawy wobec rzeczywistości. Obecnie naukowcy dogłębnie analizują wzajemne zależności między językiem, komunikacją i praktykami biznesowymi, biorąc pod uwagę istotne aspekty, takie jak zarządzanie różnorodnością i integracją oraz strategie środowiskowe, społeczne i zarządcze (ESG).

W tym kontekście język staje się kluczowym elementem w kształtowaniu zróżnicowanej i zrównoważonej siły roboczej, która rozwija się w inkluzywnym środowisku biznesowym, promując tolerancję i empatię. Znaczenie komunikacji włączającej i przyjęcie neutralnego języka przyciągnęło uwagę ekspertów i specjalistów z różnych sektorów, w tym public relations, zasobów ludzkich (HR), komunikacji biznesowej, zarządzania i instytucji rządowych. Jednak pomimo rosnącej świadomości, praktycznemu wdrażaniu neutralnej i inkluzywnej komunikacji często brakuje jasnych wytycznych.

 

Czym jest język inkluzywny?

Parlament Europejski definiuje język neutralny pod względem płci jako kluczowe narzędzie wspierania inkluzywności i zwalczania uprzedzeń. Obejmuje on używanie nieseksistowskiego, inkluzywnego lub sprawiedliwego pod względem płci języka, aby uniknąć wzmacniania stereotypów i norm. Stosując język neutralny płciowo, dążymy do stworzenia środowiska promowania równości płci, wolnego od dyskryminacji

Komunikacja włączająca, zgodnie z wytycznymi The Royal College of Speech and Language Therapists, kładzie nacisk na angażowanie wszystkich osób w rozmowy, przy jednoczesnym uznaniu różnych perspektyw i sposobów wyrażania się. Podejście to zachęca do korzystania z różnych metod komunikacji w celu zapewnienia wzajemnego zrozumienia. W tych założeniach język inkluzywny stawia na pierwszym miejscu szacunek, brak uprzedzeń i stereotypów, sprzyjając bardziej sprawiedliwemu i przyjaznemu środowisku.

 

Znaczenie inkluzywnego języka dla kobiet-przedsiębiorców

Język inkluzywny przełamuje bariery, które ograniczają kobiety w zakresie przedsiębiorczości. Używając sformułowań, które uwzględniają wszystkich i unikając stronniczego języka, tworzymy środowisko, w którym docenia się różnorodność.

W tym integracyjnym środowisku kwitnie współpraca i szacunek – niezbędne dla sukcesu kobiet w biznesie. Język inkluzywny pomaga rozpowszechniać te ważne wartości w całej społeczności przedsiębiorców. Usuwając przeszkody, język inkluzywny zaprasza przedsiębiorczynie do przestrzeni, w której ich pomysły i wkład są cenione. Łączy on ludzi z różnych środowisk, upewniając się, że głos każdego jest słyszany i doceniany.

I nie chodzi tylko o słowa – używanie inkluzywnego języka wspiera różnorodność w przedsiębiorczości. Sprawia, że droga ta jest dostępna dla kobiet ze wszystkich środowisk, odzwierciedlając bogactwo ich doświadczeń (The Inclusive Language Handbook: A Guide to Better Communication and Transformational Leadership, 2022)”.

Uznając głęboki wpływ języka inkluzywnego, ważne jest, aby zrozumieć jego znaczenie wykraczające poza komunikację na poziomie powierzchownym. Wspierając środowiska, które promują różnorodność i cenią wszystkie perspektywy, przygotowujemy grunt pod znaczący postęp i innowacje.

Język inkluzywny służy jako coś więcej niż tylko narzędzie językowe – jest katalizatorem zmian. Kwestionując uprzedzenia i przełamując bariery, budujemy przestrzenie, w których każdy może się rozwijać, niezależnie od pochodzenia czy tożsamości.

Przyjmując inkluzywny język w przedsiębiorczości, torujemy drogę do przyszłości, w której różnorodność jest nie tylko uznawana, ale i celebrowana. Zaangażujmy się we wspieranie kultur akceptacji i integracji, napędzając pozytywne zmiany w naszych społecznościach i poza nimi.

Bibliografia

  1. Centre for Genomic Regulation. (2021). Gender inclusive language guidelines. Pozyskano z: https://www.crg.eu/sites/default/files/crg/man-com-003_gender-inclusive_language.pdf
  2. Diversity Style Guide. Pozyskano z: https://www.diversitystyleguide.com/
  3. Parlament Europejski. (2018). Guidelines for the use of gender-neutral language in the European Parliament. Pozyskano z: https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/151780/GNL_Guidelines_EN.pdf
  4. NICE Project. (2023). Deliverables: Comparative & Best Practices Report. Pozyskano z: https://nice-project.eu/deliverables/
  5. Royal College of Speech and Language Therapists. Inclusive communication overview. Pozyskano z: https://www.rcslt.org/speech-and-language-therapy/inclusive-communication-overview/
  6. Stanford Encyclopedia of Philosophy. (n.d.). Retrieved from https://plato.stanford.edu/entries/linguistics/whorfianism.html
  7. Vogt, M., & Shearer, B. A. (2022). The Inclusive Language Handbook: Practical Advice and Exercises for Using Inclusive Language in Educational Settings. Diversity Movement.