Published On: 9 stycznia, 2024

Share

Categories: Aktualności, ArtykułyPublished On: 9 stycznia, 2024

Share

W poprzednim artykule omówiony został ogólny zarys utrudnień, z którymi mają do czynienia kobiety dążące do rozwoju swojej kariery zawodowej w środowisku biznesowym. Zdefiniowano trzy główne przeszkody – utrudnione finansowanie projektów, problemy z dostępem do materiałów szkoleniowych oraz wsparcia merytorycznego, a także wpływ negatywnych stereotypów i dyskryminacja. Dzisiejszy wpis poświęcony zostanie zagłębieniu się w tematykę pierwszego z powyższych utrudnień – finansowania.

Jednym z najważniejszych kroków ku rozpoczęciu własnej ścieżki kariery, jest uzyskanie odpowiedniego kapitału początkowego. Istnieje kilka możliwych sposobów osiągnięcia tego celu – współpraca z inwestorami zewnętrznymi, korzystanie z pomocy programów rządowych, lub też sięgnięcie po kredyty i pożyczki oferowane przez banki. Niestety, podczas prób uzyskania takich środków, kobiety często napotykają niespodziewane utrudnienia. Problem z pozyskiwaniem funduszy przez kobiety biznesu jest bowiem zagadnieniem złożonym, wynikającym z wielu czynników oraz wymagającym kompleksowych działań, zmierzających do poprawy obecnej sytuacji. Poniżej przedstawione zostaną niektóre przyczyny oraz zaproponowane zostaną potencjalne rozwiązania omawianych problemów.

Kluczowe utrudnienia

Pomimo pozornej otwartości rynku inwestorów na nowe doświadczenia oraz obiecujące  innowacyjne  projekty,  żeńska  część  przedsiębiorców  w  wielu  przypadkach spotyka się z brakiem przychylności, zaufania oraz wiary w ich potencjał. Do problemu tego odniosła się Bonnie Carter, CEO firmy Full Circle Insights, stwierdzając, iż inwestorzy są skłonni raczej do wspierania osób z własnej branży i okolicy, niż do pomocy kobietom pragnącym wkroczyć na samodzielną ścieżkę rozwoju zawodowego. O skali tego problemu świadczą wyniki badań przeprowadzonych przez Babson College, z których wynika, iż zaledwie 3% start-upów finansowanych ze środków venture capital posiada prezesa płci żeńskiej.

Nie mniejszą przeszkodą w pozyskiwaniu finansowania przez kobiety, są również wypracowane przyzwyczajenia oraz utarte schematy, którymi kierują się inwestorzy. Zdecydowana większość tej grupy to mężczyźni, którzy najczęściej mają do czynienia z przedsiębiorcami również płci męskiej. Podczas prognozowania potencjalnych zysków nowej firmy, Panowie często zawyżają swoje szacunki, które niestety nie znajdują odzwierciedlenia w ostatecznych wynikach finansowych. Panie jednak, będąc bardziej konserwatywnymi i ostrożnymi w tych przewidywaniach, podają skromniejsze liczby, bliższe prawdopodobnym rzeczywistym rezultatom. Konsekwencją przyzwyczajeń inwestorów jest zatem skłonność do zaniżania prognozowanych wyników, na czym cierpią kobiety oraz ich projekty, błędnie uznawane jako nieopłacalne.

Powyższy przykład to tylko jeden z wielu nawyków systemowych, wpływających niekorzystnie na starania kobiet. Znaczne różnice w traktowaniu przedsiębiorców różnej płci można dostrzec już na etapie prezentacji idei kapitałodawcom. Analizy przebiegu takich spotkań dokonała badaczka Dana Kanze, zagłębiając się w treść sesji pytań i odpowiedzi odbywających się między inwestorami, a przedsiębiorcami. Wyniki jej badań pozwoliły jasno określić nastawienie do żeńskiej i męskiej części tej drugiej grupy. Pytania zadawane właścicielom firm podczas prezentacji można podzielić na dwie kategorie – dotyczące promocji (zyski, nadzieje, osiągnięcia, potrzeby rozwoju) oraz zapobiegania (minimalizacja strat, odpowiedzialność, bezpieczeństwo). Jak odkryła Kanze, aż 67% pytań kierowanych do mężczyzn była o charakterze promocji, przy czym pytania zadawane Paniom w 66% przypadków dotyczyły zapobiegania. Ta rozbieżność nie tylko świadczy o niesprawiedliwym postrzeganiu kobiet, lecz również w znacznej mierze odpowiada za ilość pozyskiwanych ostatecznie funduszy.

Remedium

Poruszone powyżej zagadnienia nierówności płciowej oraz niesprawiedliwego traktowania kobiet-przedsiębiorców to problem znany od wielu lat. Mimo, że z biegiem czasu poświęcane jest mu coraz więcej uwagi, przed nami jeszcze długa droga do środowiska wolnego od uprzedzeń oraz wpływu przeszłości. Jednak zmiana jest możliwa, wymaga ona tylko dostrzeżenia problemu przez kluczowe osoby decyzyjne oraz chęci stworzenia prawdziwie przyjaznego systemu, bez stronniczości i uprzedzeń.

Jednym z takich rozwiązań jest pochylenie się nad obecnie istniejącymi modelami finansowania,   identyfikacja   istniejących   w   nich   patologii   oraz   bądź   ich   głęboka restrukturyzacja, lub też stworzenie od podstaw całkowicie nowych systemów, które będą dawały kobietom równie wiele przywilejów i ułatwień, co mężczyznom. Krokiem w dobrą stronę jest również dywersyfikacja środowiska inwestorów, pozwalająca kobietom na zajęcie części z kluczowych w tej grupie stanowisk. Efektem byłaby możliwość otwartej i pełniejszej komunikacji oraz wymiany poglądów pomiędzy inwestorami, a w rezultacie dostrzeżenie pełnego potencjału projektów proponowanych przez kobiety, a także zapewnienie im bezpiecznego oraz swobodnego środowiska prezentowania ich rozwiązań.

Odmienną, konkretną metodę tymczasowego radzenia sobie z obecną sytuacją proponuje wspomniana już badaczka Dana Kanze. Zauważa ona, iż podczas prezentacji biznesowych,   pomimo   otrzymywania   pytań   zapobiegawczych  od   inwestorów,   warto utrzymać swoje odpowiedzi w atmosferze promocji. Według jej badań, taka postawa skutkowała otrzymaniem aż czternastokrotnie większego finansowania, niż w przypadku odpowiadania w sposób narzucony przez inwestorów.

W końcu, pomimo kłód rzucanych pod nogi kobietom przez osoby ze środowiska venture capital, osoby takie posiadają do dyspozycji pozostałe środki finansowania. Choć może nie tak atrakcyjne, kredyty bankowe oraz granty przyznawane przez odpowiednie instytucje krajowe i międzynarodowe pozostają alternatywą, którą warto rozważyć.

Źródła:

  1. Adam Uzialko, Challenges Faced by Women Entrepreneurs and Some of the Most

Successful Women to Follow, Businessnewsdaily.com

 https://www.businessnewsdaily.com/5268-women-entrepreneur-challenges.html

  1. Michael Chmura, Entrepreneurial Women Need Disruptive Financial Models, Babson Thought and Action,

 https://entrepreneurship.babson.edu/diana-international-impact-report/

  1. Flexiloans.com, Common Issues Faced by Women in Funding a Business,

 https://flexiloans.com/blog/issues-faced-by-women-in-funding-a-business/#1_Financi

 al_Problems

  1. Dana Kanze, The real reason female entrepreneurs get less funding, TED.com

 https://www.ted.com/talks/dana_kanze_the_real_reason_female_entrepreneurs_get_le

 ss_funding/transcript